MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM – Giessen i inni – trans-dyscyplinarne nauczanie teatru

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

ma zaszczyt zaprosić na międzynarodowe sympozjum:

Giessen i inni – trans-dyscyplinarne nauczanie teatru

Termin: 4-6 lipca 2017 podczas 9. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF w Warszawie

Organizator i miejsce: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Instytut Teatrologii Stosowanej (Angewandte Theaterwissenschaft), powstały w 1982 roku na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy) z inicjatywy polskiego krytyka, Andrzeja Wirtha i teoretyka teatru Hans-Thiesa Lehmanna, jest wciąż jednym z najbardziej wpływowych miejsc kształcących twórców teatru i teoretyków w Europie. Działając w opozycji zarówno do akademickich wydziałów dramatu, jak i do wyższych szkół artystycznych, Instytut ukształtował kilka pokoleń absolwentów w nowym paradygmacie integrującym teorię z praktyką, w oparciu o zespołową pracę projektową, z wykorzystaniem technik badawczych (research-based practice). Od 2003 do 2011 roku wydziałem kierował uznany reżyser teatralny i kompozytor, Heiner Goebbels. Wśród absolwentów znajdują wiodący twórcy teatru eksperymentalnego, m.in. Réne Pollesch, Gob Squad, She She Pop, Rimini Protokoll, Showcase Beat Le Mot.

Międzynarodowe sympozjum „Giessen i inni – trans-dyscyplinarne nauczanie teatru” bierze ten niemiecki model jako punkt wyjścia do refleksji nad praktykami trans-dyscyplinarnego kształcenia na innych wydziałach teatralnych w Europie. Oddając sprawiedliwość 35-letniej historii istnienia Instytutu w Giessen, chcemy także zadać pytanie o aktualność jego metod kształcenia w kontekście zmieniającej się rzeczywistości społecznej i sytuacji na rynku sztuki. W tym celu warto przyjrzeć się innym modelom studiów teatralnych w Europie, takim, jak brytyjski model Practice as Research czy międzynarodowe magisterskie studia rezydencyjne DasArts w Amsterdam University of Arts, które z powodzeniem realizują paradygmat praktyczno-teoretyczny, choć zgoła innymi metodami.

Sympozjum odbędzie się w ramach 9. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF w Warszawie, co tworzy możliwość spotkania i wymiany doświadczeń w szerokim, międzynarodowym gronie pedagogów szkół teatralnych. Festiwal organizuje Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sympozjum odbywa się w porozumieniu i przy serdecznym poparciu Instytutu Teatrologii Stosowanej w Giessen, a także przy wsparciu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Wśród zaproszonych mówców są: prof. Heiner Goebbels (ATW Giessen), prof. Paul Allain (Kent University, Canterbury), prof. Richard Gough (Falmouth University), Helgard Haug (Rimini Protokoll), prof. Marijke Hoogenboom (Amsterdam University of the Arts).

CALL FOR PROPOSALS

Organizatorzy zapraszają do udziału w sympozjum wszystkich badaczy teatru i praktyków zainteresowanych dyskusją na temat nowych dróg kształcenia na wydziałach teatrologicznych, a także aktywnych zawodowo wykładowców aktorstwa i reżyserii, którym nieobce są zagadnienia związane z przekraczaniem granicy między teorią a praktyką. Udział może przybrać różnorodne formaty, np. wystąpienia z referatem (15-20 minut), demonstracji pracy ze studentami (do 30 minut), teoretyczno-praktycznej prowokacji (5-10 minut), wykładu performatywnego, czy krótkiego warsztatu. Po konferencji autorzy będą proszeni o opracowanie wystąpień w formie artykułów na potrzeby publikacji.

Proponowane zagadnienia:

 • Model Angewandte Theaterwissenschaft i jego wpływ na inne wydziały teatralne i teatrologiczne – instytucjonalne warunki konieczne do jego realizacji;

 • Inne trans-dyscyplinarne modele kształcenia teatrologii w Europie i na świecie – metodologie nauczania, założenia programowe, profile absolwentów;

 • Podział na praktykę i teorię w obrębie szkolnictwa teatralnego w kontekście kulturowym, historycznym, politycznym etc. – systemowe bariery dla rozwiązań trans-dyscyplinarnych;

 • Wpływ nowych praktyk artystycznych na kształtowanie programów nauczania na wydziałach teatrologicznych, a także wpływ trans-dyscyplinarnych programów na nowe prądy estetyczne i praktyki twórcze;

 • Zajęcia praktyczne na wydziałach teatrologicznych jako narzędzie marketingowe w sytuacji kryzysu demograficznego lub w odpowiedzi na zmiany na rynku pracy;

 • Trans-dyscyplinarne specjalizacje: dramaturg, producent, kurator, animator, edukator;

 • Wydziały teatrologiczne wspierające świadomość polityczną studentów przez nauczanie demokratycznych praktyk artystycznych;

 • Teatrologia ‘Do It Yourself’ – wiedza o teatrze w obliczu „zwrotu praktycznego” i zmieniających się oczekiwań najmłodszych pokoleń studentów;

 • Współpraca wydziałów teatrologicznych i aktorskich oraz reżyserskich – dobre praktyki i trudności;

 • Międzywydziałowe projekty teoretyczno-praktyczne jako narzędzie budowania wspólnoty akademickiej;

 • Nauczanie „embedded research” i „embedded criticism” – student teatrologii jako obserwator i ewaluator procesów twórczych;

 • Nauczanie teorii teatru na wydziałach aktorskich – jak inspirować do refleksji teoretycznej w działaniach scenicznych?

 • Trans-dyscyplinarność ponad teatr: nauczanie teatrologii w relacji z innymi sztukami (tańcem, muzyką, sztukami wizualnymi) czy dziedzinami wiedzy – technologią, medycyną, businessem itd.

Zachęcamy również do zgłaszania własnych tematów.

Sympozjum odbędzie się w języku angielskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (patrz niżej) do dnia 30 kwietnia 2017 na adres: zofia.smolarska@at.edu.pl. O decyzji o zakwalifikowaniu wystąpienia powiadomimy do 15 maja 2017.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a dojazd, nocleg, wyżywienie uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

Komitet naukowy i organizacyjny:

Dr Tomasz Plata

Mgr Zofia Smolarska

Kontakt i bliższe informacje:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mail: zofia.smolarska@at.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

na międzynarodowe sympozjum

Giessen i inni – trans-dyscyplinarne nauczanie teatru

Termin: 4-6 lipca 2017

Organizator i miejsce obrad: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

1. Dane Uczestniczki / Uczestnika:

 1. Imię:
 2. Nazwisko:
 3. Afiliacja:
 4. Adres e-mail:
 5. Telefon:

2. Format wystąpienia (referat/prezentacja pracy ze studentami/ teoretyczno-praktyczna prowokacja/wykład performatywny/warsztat):

3. Przewidywany czas trwania (max. 30 minut):

3. Proponowany temat wystąpienia:

4. Abstrakt wystąpienia (do 500 słów):

5. Wymagania techniczne uczestnika (rzutnik, oświetlenie lub nagłośnienie sceniczne, sprzęt audio-wizualny etc.):

6. Krótkie CV uczestnika (do 250 słów):

FORMULARZ ZGŁOSZENIA