Regulamin i aplikacja

Pod tymi linkami znajdują się regulaminaplikacja i appendix.

Ważne, by pamiętać, że:

 1. Zgłoszenia można nadsyłać na adres festiwal@at.edu.pl do 31 stycznia 2019 r.

W skład zgłoszenia wchodzi:

 1. aplikacja, wypełniona i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Szkoły Teatralnej, zgłaszającej przedstawienie teatralne do Konkursu;
 2. nagranie zgłaszanego do Konkursu przedstawienia teatralnego w formacie MP4 za pomocą wetransfer.com, dropbox.com lub innego serwisu do przesyłania danych;
 3. przetłumaczony na język angielski opis zgłaszanego przedstawienia teatralnego do Konkursu, w formacie Word, gotowego pod względem edytorskim i merytorycznym do rozpowszechnienia w materiałach promocyjnych i prasowych Festiwalu;
 4. pięć (5) fotografii, przedstawiających sceny z przedstawienia teatralnego zgłaszanego do Konkursu, w formacie:.tif, .jpg.

Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie przedstawienia teatralne przygotowane przez Szkoły Teatralne.

Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie przedstawienia teatralne:

 1. których pierwsze udostępnienie publiczności (premiera) odbyło się nie wcześniej niż 1 września 2017 roku;
 2. które mają ukończoną formę teatralną,
 3. których czas trwania nie przekracza 120 minut (w tym zaplanowane przerwy);

Do Konkursu mogą być zgłoszone przedstawienia teatralne w dowolnej formie teatralnej.

Zgłoszenie przedstawienia teatralnego przez Szkołę Teatralną do Konkursu, nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Festiwalu.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31 marca 2019 r.

Jeśli Państwa spektakl zostanie zakwalifikowany, do 31 maja 2019 należy dosłać:

 1. pisemnego oświadczenia o udzieleniu bezpłatnej licencji w zakresie stosownych praw, do wykorzystania (rozpowszechniania) artystycznego wykonania przedstawienia teatralnego dokonanego w czasie i w ramach Konkursu;
 2. kopii oświadczeń, potwierdzających uzyskanie niezbędnych atestów, odnośnie spełniania norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz norm bezpieczeństwa i higieny pracy przez urządzenia, dekoracje i materiały, które mają być użyte w związku z prezentacją przedstawienia teatralnego w Konkursie;
 3. napisów w języku angielskim i w języku polskim.